ขอรับรหัสแสดงตนในการย้ายค่าย

เลขทะเบียนพาณิชย์

ชื่อผู้ติดต่อ

อัพโหลดเอกสารที่ต้องนำส่ง นามสกุล .jpg, .png, .pdf, .jpeg, .gif ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB

ประเภทองค์กร :
นิติบุคคล
หน่วยงานรัฐ
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุสำเนาไม่เกิน 90 วัน)
เลือกไฟล์
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
เลือกไฟล์
3. หนังสือมอบอำนาจ
เลือกไฟล์
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
เลือกไฟล์
5. เอกสารอื่นๆ
เลือกไฟล์
รายการเบอร์โทรศัพท์ที่ 1-100
จดทะเบียนภายใต้ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
RM_TUC
RF_TUC